About copyright

There is a lot of copyright-infringing content (so-called pirated copies) on the Internet that has been copied, scanned, etc., uploaded without permission, and made available to third parties by downloading. Not only uploading without permission, but also downloading a pirated version knowing that it was uploaded illegally is an act of copyright infringement. Please note that we may take legal action in the event of copyright infringement.

The content of this page is based on Japanese copyright law.


Về tác quyền

Có rất nhiều nội dung vi phạm tác quyền (Còn gọi là Bản vi phạm tác quyền) được sao chép, scan... từ các xuất bản phẩm của chúng tôi và đăng tải lên mạng Internet để bên thứ 3 có thể tải về sử dụng, mà không có sự đồng ý của chúng tôi. Không chỉ hành vi đăng tải không được sự đồng ý của chủ sở hữu, mà hành vi tải các bản vi phạm tác quyền nói trên, dù biết rõ đó là những nội dung được đăng tải trái pháp luật, cũng được xem là hành vi vi phạm tác quyền. Xin hãy lưu ý, chúng tôi sẽ có hành động pháp lý khi phát hiện bất kỳ hành vi nào vi phạm tác quyền.
Trừ những ngoại lệ được công nhận bởi luật tác quyền, các hành vi sử dụng xuất bản phẩm của chúng tôi scan thành file định dạng PDF, sao in, phân phát, lưu trữ nội dung dưới dạng PowerPoint, đăng tải lên các nền tảng như Youtube... để sử dụng cho các khóa học dù trực tiếp hay trực tuyến đều bị nghiêm cấm.

Nội dung trang này dựa trên luật tác quyền của Nhật Bản.

Inquiries about copyright