3A Corporation's Catalogue

●Contributing to World Peace through Publishing Language Teaching Materials

●A Brief History

●スリーエーネットワーク 日本語・外国語図書目録2021


Contents

ELEMENTARY LEVEL

≫Minna no Nihongo Shokyu Dai 2-Han Series

Minna no Nihongo Shokyu Dai 2-Han Honsatsu
Main Textbook I Kanji-Kana Version
Main Textbook I Romanized Version

Minna no Nihongo Shokyu I Dai 2-Han Honyaku・Bunpo Kaisetsu
Second Edition Translation and Grammar Notes I
English | Burmese | Chinese | French | German | Indonesian | Italian | Korean | Portuguese | Romanized Version: English | Russian | Spanish | Thai | Vietnamese

Minna no Nihongo Shokyu I Dai 2-Han CD 5 Mai Setto
Minna no Nihongo Elementary I Second Edition 5 CD Set

Minna no Nihongo Shokyu I Dai 2-Han Hyojun Mondaishu
Minna no Nihongo Elementary I Second Edition Basic Workbook

Minna no Nihongo Shokyu I Dai 2-Han Kaite Oboeru Bunkei Renshucho
Minna no Nihongo Elementary I Second Edition Sentence Pattern Workbook

Minna no Nihongo Shokyu I Dai 2-Han Shokyu de Yomeru Topikku 25
Minna no Nihongo Elementary I Reading Comprehension Text

Minna no Nihongo Shokyu I Dai 2-Han Kanji Eigo-Ban
Minna no Nihongo Elementary I Second Edition Kanji - English Edition

Minna no Nihongo Shokyu I Dai 2-Han Kanji Betonamugo-Ban
Minna no Nihongo Elementary I Second Edition Kanji - Vietnamese Edition

Minna no Nihongo Shokyu I Dai 2-Han Kanji Renshucho
Minna no Nihongo Elementary I Second Edition Kanji Workbook

Minna no Nihongo Shokyu I Dai 2-Han Chokai Tasuku 25
Minna no Nihongo Elementary I Second Edition Listening Comprehension Tasks

Minna no Nihongo Shokyu I Dai 2-Han E Kyozai CD-ROM Bukku
Minna no Nihongo Elementary I Second Edition Picture Cards CD-ROM Book

Minna no Nihongo Shokyu I Dai 2-Han Donyu/Renshu Irasutoshu
Minna no Nihongo Elementary I Second Edition Sentence Pattern Practice Illustrations

Minna no Nihongo Shokyu I Dai 2-Han Kaiwa DVD PAL Hoshiki
Minna no Nihongo Elementary I Second Edition Conversation DVD Pal Format

Minna no Nihongo Shokyu I Dai 2-Han Oshiekata no Tebiki
Minna no Nihongo Elementary I Second Edition Teacher's Manual

Minna no Nihongo Shokyu II Dai 2-Han Honsatsu
Main Textbook II Kanji-Kana Version

Minna no Nihongo Shokyu II Dai 2-Han Honyaku・Bunpo Kaisetsu
Second Edition Translation and Grammar Notes II
English | Burmese | Chinese | French | German | Indonesian | Italian | Korean | Portuguese | Russian | Spanish | Thai | Vietnamese

Minna no Nihongo Shokyu II Dai 2-Han CD 5 Mai Setto
Minna no Nihongo Elementary II Second Edition 5 CD Set

Minna no Nihongo Shokyu II Dai 2-Han Hyojun Mondaishu
Basic Workbook

Minna no Nihongo Shokyu II Dai 2-Han Kaite Oboeru Bunkei Renshucho
Sentence Pattern Workbook

Minna no Nihongo Shokyu II Dai 2-Han Shokyu de Yomeru Topikku 25
Reading Comprehension Text

Minna no Nihongo Shokyu II Dai 2-Han Kanji Eigo-Ban
Kanji - English Edition

Minna no Nihongo Shokyu II Dai 2-Han Kanji Betonamugo-Ban
Kanji - Vietnamese Edition

Minna no Nihongo Shokyu II Dai 2-Han Kanji Renshucho
Kanji Workbook

Minna no Nihongo Shokyu II Dai 2-Han Chokai Tasuku 25
Listening Comprehension Tasks

Minna no Nihongo Shokyu II Dai 2-Han E Kyozai CD-ROM Bukku
Minna no Nihongo Elementary II Second Edition Picture Cards CD-ROM Book

Minna no Nihongo Shokyu II Dai 2-Han Donyu/Renshu Irasutoshu
Sentence Pattern Practice Illustrations

Minna no Nihongo Shokyu II Dai 2-Han Kaiwa DVD PAL Hoshiki
Minna no Nihongo Elementary II Second Edition Conversation DVD Pal Format

Minna no Nihongo Shokyu Dai 2-Han Yasashii Sakubun
Yasashii Sakubun

Shosetsu Miraa-san - Minna no Nihongo Shokyu Shiriizu -
Mr. Miller - A Novel Minna no Nihongo Elementary Series

Shosetsu Miraa-san II - Minna no Nihongo Shokyu Shiriizu -
Mr. Miller - A Novel II Minna no Nihongo Elementary Series

≫Shin Nihongo no Kiso Series

Shin Nihongo no Kiso I Honsatsu Kanji-kana Majiri-Ban
Main Textbook - Kanji-Kana Edition

Shin Nihongo no Kiso I Honsatsu Roma-ji-Ban
Main Textbook - Romanized Edition

Shin Nihongo no Kiso II Honsatsu Kanji-kana Majiri-Ban
Main Textbook - Kanji-Kana Edition

Shin Nihongo no Kiso II Honsatsu Roma-ji-Ban
Main Textbook - Romanized Edition

Hitoride Manaberu Hiragana Katakana
Self-Study Kana Workbook Listening through Reading and Writing
English | Chinese | Indonesian | Thai | Vietnamese

Kaitei-Ban Kiku/Kangaeru/Hanasu Ryugakusei no Tame no Shokyu Nihongo Kaiwa
Listening, Thinking, Talking: Beginner Japanese Conversation for Overseas Students – Revised Edition

Kaitei-Ban Mainichi Tsukaete Shikkari Mi ni Tsuku Hajimeyo Nihongo Shokyu 1 Mein Tekisuto
Revised Edition - Firm Improvement through Daily Usage: Japanese for Beginners 1 Main Text

Kaitei-Ban Mainichi Tsukaete Shikkari Mi ni Tsuku Hajimeyo Nihongo Shokyu 1 Doriru to Bunpo
Revised Edition - Firm Improvement through Daily Usage: Japanese for Beginners 1 Drills and Grammar

Kaitei-Ban Mainichi Tsukaete Shikkari Mi ni Tsuku Hajimeyo Nihongo Shokyu 2 Mein Tekisuto
Revised Edition - Firm Improvement through Daily Usage: Japanese for Beginners Main Text 2

Kaitei-Ban Mainichi Tsukaete Shikkari Mi ni Tsuku Hajimeyo Nihongo Shokyu 2 Doriru to Bunpo
Revised Edition - Firm Improvement through Daily Usage: Japanese for Beginners 2 Drills and Grammar

Nihongo Shokyu 1 Daichi Mein Tekisuto
Main Text

Nihongo Shokyhu 1 Daichi Bunkei Setsumei to Honyaku
Translation of the Main Text and Grammar Notes
English | Chinese | Korean | Vietnamese

Nihongo Shokyu 1 Daichi Kiso Mondaishu
Basic Workbook

Nihongo Shokyu 1 Daichi Kanji Gakushucho
Kanji Workbook (English Edition)

Nihongo Shokyu 1 Daichi Kyoshiyo Gaido 'Oshiekata' to 'Bunkei Setsumei '
Instructor's Guide: "How to Teach" and "Sentence Patterns Explanation"

Bunpo Matome Risuningu Shokyu 1 - Nihongo Shokyu 1 Daichi Junkyo -
Combined Grammar Listening Elementary 1 Conforming to the Syllabus of Daichi Elementary Japanese 1

Kotoba de Oboeru Yasashii Kanji Waku Shokyu 1 - Nihongo Shokyu 1 Daichi Junkyo -
Elementary-Level Kanji Workbook Conforming to the Syllabus of Daichi Elementary Japanese 1

Nihongo Shokyu 2 Daichi Mein Tekisuto
Main Text

Nihongo Shokyhu 2 Daichi Bunkei Setsumei to Honyaku
Translation of the Main Text and Grammar Notes
English | Chinese | Korean | Vietnamese

Nihongo Shokyu 2 Daichi Kiso Mondaishu
Basic Workbook

Nihongo Shokyu 2 Daichi Kanji Gakushucho
Kanji Workbook (English Edition)

Nihongo Shokyu 2 Daichi
Instructor's Guide: "How to Teach" and "Sentence Patterns Practice"

Bunpo Matome Risuningu Shokyu 2 - Nihongo Shokyu 2 Daichi Junkyo -
Combined Grammar Listening Elementary 2 Conforming to the Syllabus of Daichi Elementary Japanese 2

Kotoba de Oboeru Yasashii Kanji Waku Shokyu 2 - Nihongo Shokyu 2 Daichi Junkyo -
Elementary-Level Kanji Workbook Conforming to the Syllabus of Daichi Elementary Japanese 2

Shinso-Ban Ippo Nihongo Sanpo Kurashi no Nihongo Kyoshitsu Shokyu 1
Step One, Step Two, Step Three: Japanese Lessons for Life, Elementary 1 - New Edition

Shinso-Ban Ippo Nihongo Sanpo Kurashi no Nihongo Kyoshitsu Shokyu 2
Step One, Step Two, Step Three: Japanese Lessons for Life, Elementary 2 - New Edition

Ippo Nihongo Sanpo Kurashi no Nihongo Kyoshitsu Shokyu 3
Step One, Step Two, Step Three: Japanese Lessons for Life, Elementary 3

Now You're Talking! Japanese Conversation for Beginners - Nihongo 20 Jikan - Roshiago-Ban
- Nihongo 20 Jikan - Roshiago-Ban

Shinso-Ban Basic Japanese for Students Hakase 1 Ryugakusei no Nihongo Shokyu 45 Jikan
Hakase 1 Ryugakusei no Nihongo Shokyu 45 Jikan

Shinso-Ban Basic Japanese for Students Hakase 2 Ryugakusei no Nihongo Shokyu 45 Jikan
Hakase 2 Ryugakusei no Nihongo Shokyu 45 Jikan

Write Now! Kanji for Beginners
Write Now! Kanji for Beginners

Nihongo Oshaberi no Tane Dai 2-Han
The Seeds of Chatting in Japanese Second Edition

Nihongo Yomi Kaki no Tane
The Seeds of Reading and Writing in Japanese

Tanki Shuchu Shokyu Nihongo Bunpo Somatome Pointo 20
Crash Course in Japanese: 20 Most Basic Points

Shintei-Ban Hanaso Kangaeyo Shokyu Nihon Jijo
Thinking and Talking about Japan New Edition

Gofun de Dekiru Nihongo Oto no Kikiwake Toreningu
Training in Japanese Sounds in Five Minute Segments

Shadoingu de Nihongo Hatsuon Ressun
Japanese Pronunciation Practice through Shadowing

Gaikokujin Seito no Tame no Kyoka ni Tsunageru Nihongo Kisohen
Subject-related Japanese for Foreign Students Basic Edition

LOWER INTERMEDIATE LEVEL

Minna no Nihongo Chukyu I Honsatsu
Main Text

Minna no Nihongo Chukyu I Honyaku・Bunpo Kaisetsu
Translation and Grammatical Notes
English | Chinese | French | German | Korean | Spanish | Portuguese | Vietnamese

Minna no Nihongo Chukyu I Hyojun Mondaishu
Workbook

Minna no Nihongo Chukyu I Kurikaeshite Oboeru Tangocho
Vocabulary Workbook

Minna no Nihongo Chukyu I Oshiekata no Tebiki
Teacher's Manual

Shin Nihongo no Chukyu Honsatsu
Main Text

Shin Nihongo no Chukyu Bunsatsu
Translations
English | Chinese | Indonesian | Korean | Thai | Vietnamese

Shin Nihongo no Chukyu Bunpo Kaisetsusho
Grammatical Notes
English | Chinese | Indonesian | Korean | Thai | Vietnamese

Shin Nihongo no Chukyu CD
CDs

Shin Nihongo no Chukyu Kaiwabamen/Goi Irasuto Shiito
Illustration Sheets

Shin Nihongo no Chukyu Kaiwa Bideo
Conversation Video

Shin Nihongo no Chukyu Kaiwa DVD
Conversation DVD

Sutori to Katsudo de Shizen ni Manabu Nihongo Itsuka Dokoka de
One Day Somewhere: Studying Japanese Naturally through Stories and Activities

Chukyu Nihongo Bunpo Yoten Seiri Pointo 20
Intermediate Level Japanese Grammar 20 Most Basic Points

Chukyu e Iko Nihongo no Bunkei to Hyogen 55 Dai 2-Han
Getting to the Intermediate Level - Second Edition 55 Japanese Sentence Patterns and Expressions

Chukyu o Manabo Nihongo no Bunkei to Hyogen 56 Chukyu Zenki Dai 2-Han
Studying at the Intermediate Level - Second Edition 56 Lower Intermediate Japanese Sentence Patterns and Expressions

Kaiwa ni Chosen! Chukyu Zenki kara no Nihongo Rorupurei
Tackling Conversation Lower Intermediate Japanese Role-Plays

Kaitei-Ban Reibun de Manabu Kanji to Kotoba N2
Revised Edition Studying N2 Kanji and Kanji Words through Illustrative Sentences

Wakatte Tsukaeru Nihongo
Understanding and Using Japanese

Kaitei-Ban Nihongo Chukyu J301 - Chukyu Zenki - Eigo-Ban
Intermediate Japanese J301 Revised Edition

Shintei-Ban Topikku ni yoru Nihongo Sogo Enshu Tema Sagashi kara Happyo e Chukyu Zenki
New Edition Comprehensive Japanese Practice through Specific Topics – From Identifying Themes to Making Presentations – Lower Intermediate

Shintei-Ban Yomu Toreningu Kisohen Nihon Ryugaku Shiken Taio
Reading Training for the Examination for Japanese University Admission for International Students Lower Intermediate - Revised Edition

Kiku Toreningu Kisohen Nihon Ryugaku Shiken Taio
Listening Training (Listening and Listening while Reading) for the Examination for Japanese University Admission for International Students Lower Intermediate

Shoronbun e no 12 no Suteppu
Short Essays in 12 Steps

Mainichi Renshu! Rizumu de Mi ni Tsuku Nihongo no Hatsuon
Daily Practice! Acquiring Japanese Pronunciation through Rhythm

Hitoride Dekiru Shokyu Nihongo Bunpo no Fukushu Eigo-Ban
Do It Yourself Beginner-Level Japanese Grammar Review - English Edition

Chukyu kara Hajimeru Nyusu no Nihongo Chokai 40
The News in Japanese Listening Comprehension 40

Ryugakusei no Tame no Akademikku Japaniizu Chokai Chukyu
Academic Japanese for International Students Listening Comprehension (Intermediate)

Hajimete Manabu Kaigo no Nihongo Kihon no Chishiki
Studying Nursing Care Japanese for the First Time – Basic Knowledge

Chugakusei no Nihongo Shakai Seikatsu-hen
Japanese for Junior High School Students Step 2 - Life in Society -Japanese for Students Connected with Foreign Countries-

UPPER INTERMEDIATE LEVEL

Minna no Nihongo Chukyu II Honsatsu
Main Text

Minna no Nihongo Chukyu II Honyaku・Bunpo Kaisetsu
Intermediate II Translation and Grammatical Notes
English | Chinese | French | German | Korean | Spanish | Portuguese | Vietnamese

Minna no Nihongo Chukyu II Hyojun Mondaishu
Basic Workbook

Minna no Nihongo Chukyu II Kurikaeshite Oboeru Tangocho
Vocabulary Workbook

Minna no Nihongo Chukyu II Oshiekata no Tebiki
Teacher's Manual

Nihongo Chukyu J501 Eigo-Ban (Kaitei-Ban)
Intermediate Japanese J501 English Edition (Revised)

Nihongo Chukyu J501 Kyoshiyo Manual
Intermediate Japanese J501 Teacher's Manual

Nihongo Chukyu J501 CD
Intermediate Japanese J501 CD

Shintei-Ban Topikku ni yoru Nihongo Sogo Enshu - Tema Sagashi kara Happyo e Chukyu Koki
New Edition Comprehensive Japanese Practice through Specific Topics – From Identifying Themes to Making Presentations – Upper Intermediate

Chukyu o Manabo Nihongo no Bunkei to Hyogen 82 Chukyu Chuki
Studying at the Intermediate Level 82 Japanese Sentence Patterns and Expressions - Upper Intermediate

Nihongo Jokyu Washa e no Michi Kichinto Tsutaeru Gijutsu to Hyogen
The Way to Become an Advanced Speaker of Japanese Techniques and Expressions for Effective Communication

Shintei-Ban Yomu Toreningu Oyohen Nihon Ryugaku Shiken Taio
Reading Training for the Examination for Japanese University Admission for International Students Upper Intermediate - Newly Revised Edition

Kiku Toreningu Oyohen Nihon Ryugaku Shiken Taio
Kiku Toreningu Oyohen Nihon Ryugaku Shiken Taio

Akademikku Sukiru o Mi ni Tsukeru: Chokai/Happyo Waku Bukku
Acquiring Academic Skills: The Listening and Presentation Workbook

Goiryoku Gun Gun Ichinichi Juppun
Ten Minutes a Day Vocabulary Build-up

Ryugakusei no Tame no Sutorateji o Tsukatte Manabu Bunsho no Yomikata
Strategies for Reading Academic Papers

Ryugakusei no Tame no Koko ga Taisetsu Bunsho Hyogen no Ruru
Important Writing Rules for International Students

Nyusu no Nihongo Chokai 50
The News in Japanese Listening Comprehension 50

Kaitei-Ban Bunya Betsu Katakana Goi Toreningu
Katakana Vocabulary Training – Revised Edition

ADVANCED LEVEL

≫Nihongo Bunpo Enshu Series

Nihongo Bunpo Enshu Kotogara no Kankei o Arawasu Hyogen - Fukubun - Kaitei-Ban
Japanese Grammar Practice: Expressions Related to Specific Situations – Complex Sentences – Revised Edition

Nihongo Bunpo Enshu Jidoshi/Tadoshi, Shieki, Ukemi - Boisu -
Japanese Grammar Practice: Transitive and Intransitive Verbs and Causative and Passive Voice

Nihongo Bunpo Enshu Jikan o Arawasu Hyogen - Tensu Asupekuto - Kaitei-Ban
Japanese Grammar Practice: Expressions Related to Tense and Aspect - Revised Edition

Nihongo Bunpo Enshu Keigo o Chushin to shita Taijin Kankei no Hyogen - Taigu Hyogen -
Japanese Grammar Practice: Honorific Expressions in Human Interaction

Nihongo Bunpo Enshu Hanashite no Kimochi o Arawasu Hyogen - Modaritii/Shujoshi -
Japanese Grammar Practice: Expressions Indicating the Speaker's Feelings

Nihongo Bunpo Enshu Joshi - 'wa' to 'ga', Fukugokakujoshi, Toritatejoshi nado -
Japanese Grammar Practice: Particles "wa" and "ga," Complex Case Particles, Adverbial Particles, etc.

Ryugakusei no Tame no Jidai o Yomitoku Jokyu Nihongo Dai 3-Pan
Penetrating Contemporary Japan Advanced Japanese for International Students - Third Edition

Kaitei-Ban Ryugakusei no Tame no Ronriteki na Bunsho no Kakikata
Writing Dissertations in Japanese Revised Edition

Shintei-Ban Topikku ni yoru Nihongo Sogo Enshu Tema Sagashi kara Happyo e Jokyu
New Edition Comprehensive Japanese Practice through Specific Topics – From Identifying Themes to Making Presentations – Advanced

Migake! Komyunikeishon Sukiru Chujokyu Gakushusha no Tame no Burasshu Appu Nihongo Kaiwa
Brush Up Your Communication Skills in Japanese - Japanese Conversation for Intermediate to Advanced-level Learners

Ryugakusei no Tame no Akademikku Japaniizu Chokai Chujokyu
Listening Comprehension (Intermediate to Advanced)

Ryugakusei no Tame no Akademikku Japaniizu Chokai Jokyu
Listening Comprehension (Advanced)

Ryugakusei no Tame no Akademikku Japaniizu Doga de Manabu Daigaku no Kogi
Academic Japanese for International Students University Lecture Study through Videos

Ryugakusei no Tame no Janarizumu no Nihongo - Shinbun/Zasshi de Manabu Juyo Goi to Hyogen -
Journalistic Japanese for International Students Studying Essential Words and Expressions in Newspapers and Magazines

BUSINESS JAPANESE

Shinso-Ban Bijinesu no Tame no Nihongo
Getting Down to Business: Japanese for Business People

Shinso-Ban Shodan no Tame no Nihongo
We Mean Business: Japanese for Business People

Nihongo de Hataraku! Bijinesu Nihongo 30 Jikan
Working with Your Japanese Business Japanese in 30 Hours

Hito o Ugokasu! Jissen Bijinesu Nihongo Kaiwa Chukyu 1
Practical Japanese Conversation for Business People Intermediate 1

Hito o Ugokasu! Jissen Bijinesu Nihongo Kaiwa Chukyu 2
Practical Japanese Conversation for Business People Intermediate 2

Hito o Ugokasu! Jissen Bijinesu Nihongo Kaiwa
Practical Japanese Conversation for Business People (Advanced)

BJT Bijinesu Nihongo Noryoku Tesuto Chokai/Chodokkai Jitsuryoku Yosei Mondaishu Dai 2-Han
BJT Business Japanese Proficiency Test Skill Improvement Workbook Listening Test/Listening and Reading Test - Second Edition

BJT Bijinesu Nihongo Noryoku Tesuto Dokkai Jitsuryoku Yosei Mondaishu Dai 2-Han
BJT Business Japanese Proficiency Test Skill Improvement Workbook Reading Test - Second Edition

Chukyu Reberu Rorupurei de Manabu Bijinesu Nihongo - Shukatsu kara Nyusha made -
Intermediate-Level Business Japanese Study through Role-Plays From Job Hunting to Joining a Company

Rorupurei de Manabu Bijinesu Nihongo Gurobaru Kigyo no Kyaria Kochiku o Mezashite
Business Japanese Study through Role-Plays Aiming at Building a Career in a Global Enterprise

Tasuku de Manabu Nihongo Bijinesu Me-ru/Bijinesu Bunsho Tekisetsu ni Messeji o Tsutaeru Chikara no Yosei o Mezashite
Task-Based Study of Business Mail and Business Writing in Japanese

JAPANESE LANGUAGE PROFICIENCY TEST

Shin Kanzen Masuta Kanji Nihongo Noryoku Shiken
New Complete Master Series - JLPT Kanji
N1 | N2 | N3 | N3 Vietnamese Edition | N4

Shin Kanzen Masuta Bunpo Nihongo Noryoku Shiken
New Complete Master Series - JLPT Grammar
N1 | N2 | N3 | N3 Vietnamese Edition | N4

Shin Kanzen Masuta Chokai Nihongo Noryoku Shiken
New Complete Master Series - JLPT Listening Comprehension
N1 | N2 | N3 | N3 Vietnamese Edition | N4

Shin Kanzen Masuta Dokkai Nihongo Noryoku Shiken
New Complete Master Series - JLPT Reading Comprehension
N1 | N2 | N3 | N3 Vietnamese Edition | N4

Shin Kanzen Masuta Goi Nihongo Noryoku Shiken
New Complete Master Series - JLPT Vocabulary
N1 | N2 | N3 | N3 Vietnamese Edition | N4

Shin Kanzen Masuta Tango Nihongo Noryoku Shiken
New Complete Master Series - JLPT Word Books
N1 | N2 | N3

Nihongo Noryoku Shiken N1 Mogi Tesuto
Japanese Language Proficiency Test N1 Mock Test
<1> | <2> | <3> | <4>

Nihongo Noryoku Shiken N2 Mogi Tesuto
Japanese Language Proficiency Test N2 Mock Test
<1> | <2> | <3> | <4>

Nihongo Noryoku Shiken N3 Mogi Tesuto
Japanese Language Proficiency Test N3 Mock Test
<1> | <2>

Tanki Gokaku Nihongo Noryoku Shiken N1/N2 Goi
Quick Success The Japanese Language Proficiency Test N1 & N2 Vocabulary

Dokkai Koryaku! Nihongo Noryoku Shiken N1 Reberu
Dokkai Koryaku! Nihongo Noryoku Shiken N1 Reberu

TEXT FOR CHILDREN

Kodomo no Nihongo 1
Japanese for Children 1

Kodomo no Nihongo 1 Renshucho
Japanese for Children 1 Workbook

Kodomo no Nihongo 1 E Kaado
Japanese for Children 1 Illustrated Cards

Kodomo no Nihongo 2
Japanese for Children 2

Kodomo no Nihongo 2 Renshucho
Japanese for Children 2 Workbook

Kodomo no Nihongo 2 E Kaado
Japanese for Children 2 Illustrated Cards

Jido/Seito no Tame no Nihongo Waiwai Katsudoshu
Fun Classroom Activities for the Child Learner of Japanese

E de Wakaru Kantan Kanji 80
Simple Kanji through Pictures 80

E de Wakaru Kantan Kanji 160
Simple Kanji through Pictures 160

E de Wakaru Kantan Kanji 200
Simple Kanji through Pictures 200

TEXTS FOR TEACHERS AND OTHERS

Nichi Ei Taiyaku Gaikokujin o Sapotosuru tame no Seikatsu Manyuaru Yakudatsu Joho to Toraburu Kaiketsuho Dai 3-Pan
A Guide to Foreigners' Rights in Japan Third Edition (Digital Version)